Protect

Vi vägleder er i att definiera och implementera säkerhetskontroller utifrån verksamhetens behov

Våra tjänster inom området Protect

Policy och riktlinjer

Väl genomtänkta och strukturerat införda rutiner är centrala för allt informationssäkerhetsarbete. Vi hjälper till med utformningen av en organisations policy och riktlinjer för informationssäkerhet, baserade på best practice och kvalitetssäkrade processer.

Utbildning och awareness

Förståelse för vikten av god säkerhet hos de som dagligen arbetar med känslig information är nödvändig för att säkerhetsåtgärder ska få önskad effekt. Vi utformar och genomför utbildning av ledning och anställda i informationssäkerhetsfrågor. Genom att öka medvetenheten och kunskapsnivån i organisationen förbättras förutsättningarna för att användare och medarbetare agerar på rätt sätt och följer regelverk.

Förvaltningsstöd

Det kan många gånger vara svårt att på förhand veta vilka behov av hjälp som kan komma att uppstå. Därför kan vi tillhandahålla expertstöd i informationssäkerhetsfrågor på timbasis för det löpande arbetet inom en organisation. Det kan vara både på övergripande nivå i organisationen eller som resurs i ett specifikt projekt eller i en förvaltning.

Vi erbjuder tjänster inom verksamhetsutveckling och förvaltningsstöd, t.ex. stöd till specifika förvaltningar inom en organisation med det dagliga informationssäkerhetsarbetet, t.ex. process- och rutinutveckling, kravställning inför upphandling och utveckling av IT-system, ärendehantering och förvaltningsstyrning.

Säkerhetsarkitektur

Genom att strukturera införda säkerhetskontroller i en säkerhetsarkitektur ges en god bild av säkerhetsnivån i organisationen. Behövs det ytterligare tekniska funktioner? Eller kanske en segmentering av nätverksmiljön? Med hjälp av best practice och erfarenhet erhålls en oberoende bild av era svaga och starka punkter i systemmiljön.

Logghantering

Vad händer i våra system? Vilka är inne och arbetar i det? Genom loggar är det möjligt att följa upp händelser och knyta enskilda individer till dem. Vi effektiviserar hanteringen av loggar genom att identifiera prioriterade loggkällor och vad som är säkerhetsrelevanta händelser. Urvalet gör det möjligt att upptäcka och agera på avvikelser och incidenter, utan att drunkna i irrelevanta loggar.